-

2. kongres oblátských asociovaných

Žít jako oblátští laici
2. kongres laických oblátských asociovaných
16. – 18. 7. 2021

Druhý kongres laických oblátských asociovaných

Už od r. 1826 inspiruje charismatická vize sv. Evžena de Mazenod mnoho mužů k tomu, aby se zasvětili a stali se kněžími a bratry ve službě evangelia a nejopuštěnějších. Ale jak zdůraznil už při Evženově svatořečení sv. Jan Pavel II.: „kromě zasvěcených osob i mnoho laiků vděčí novému svatému za mnoho. Milí bratři a sestry, nechávejte se i dál inspirovat jeho charismatem a misionářskou horlivostí.

Od jeho svatořečení v r. 1995 projevuje stále více lidí zájem o oblátské charisma a vyjadřuje také touhu toto charisma žít. Konstituce a pravidla misionářů oblátů říkají: „Charisma sv. Evžena de Mazenod, dar Ducha svatého církvi, se šíří do celého světa. Někteří laici v sobě rozeznávají povolání, aby se na něm, v souladu se svým životním stavem, podíleli a různými způsoby, které se od sebe mohou lišit podle prostředí a kultury, ho prožívali. Toto charisma pak sdílejí v duchu společenství a vzájemnosti mezi sebou a s obláty.“ (P 37a)

 Nadcházející červencové setkání bude prvním světovým setkáním laiků po kongresu, který se slavil v r. 1996 v Aix-en-Provence. Půjde tedy o příležitost k tomu, abychom se ohlédli za tím, co se od té doby dodnes událo. Nadešel čas, abychom se znovu setkali s těmi, kdo sdílejí oblátské charisma a radovali se ze vzájemné podpory uskutečňované skrze naši spolupráci a modlitbu.

Proč kongres? Jako odpověď na mandát XXXVI. generální kapituly, která rozhodla „svolat mezinárodní setkání nejrůznějších laických oblátských realit“, je pořádán online kongres nazvaný „Žít jako oblátští laici“. Cílem je slavit, vstoupit do sítě internetu a vyslat tisíce lidí, kteří se po celém světě inspirují naším charismatem (každý v souladu se svým specifickým povoláním), sdílejí spiritualitu, život a misijní službu oblátů. Kongres organizuje Centrální vedení kongregace prostřednictvím Interní komise pro misii ve spolupráci s organizačním týmem složeným z Mary Tyrrell, Stefanem Dominici, o. Fabiem Ciardi, o. Davidem Lópezem, o. Davidem Munozem, o. Shanilem Jayawardenou (kterému bude s technickým zabezpečením pomáhat pan Tarcisio Arzuffi z Hnutí fokoláre) a o. Peter Stollem, koordinátorem celé skupiny.

Cílem kongresu je na místní, regionální a celosvětové úrovni sdílet pestrost způsobů a hloubku, s nimiž jsou různé laické skupiny, které vytvářejí velkou celosvětovou rodinu, spojeny s charismatem sv. Evžena de Mazenod.

Název kongresu je „Žít jako oblátští laici“.

Význam loga: rozdílné osoby, které pocházejí z různých národů, se shromažďují kolem charismatu sv. Evžena de Mazenod, které má samo o sobě svůj střed v Kristu.

Modlitba za kongres

Bože, Stvořiteli a láskyplný Otče,

chválíme tě a děkujeme ti

za všechno, cos pro nás udělal a stále děláš.

Jako členové oblátské rodiny

následujeme po celém světě Ježíše, svého Spasitele,

ve stopách sv. Evžena

a přejeme si sloužit tobě, církvi

a s něhou se vydávat do služby všem,

počínaje těmi, kdo jsou kolem nás

nejvíce vyloučení a opuštění.

Svatý Evžen své syny vyzýval k tomu,

aby pro evangelium „nenechali nic nevyzkoušeného“.

Ať se právě to i pro nás stane nepřetržitou modlitbou a nadějí.

Dej všem členům oblátské rodiny touhu po tom,

aby žili, pracovali a modlili se společně,

aby tak skrze naše slova a naši konkrétní službu

bylo i dnes možné slyšet radostnou zvěst spásy.

Zvlášť tě prosíme o to,

aby nám Duch svatý pomohl růst v lásce a jednotě,

zatímco se jako laičtí oblátští asociovaní připravujeme

na letošní červencový kongres.

Společně o to prosíme tebe, Otče,

jménem Krista, tvého Syna a našeho Pána,

a na přímluvu Marie, naší Neposkvrněné Matky.

Program tří kongresových dnů

První den: slavit

Chceme slavit radost z toho, že jsme součástí mazenodovské rodiny. Naše rodina je rozšířena po celém světě a svou účast na oblátském charismatu uskutečňuje mnoha různými způsoby. Kdekoliv se po celém světě vyskytují obláti, tam jsou kolem nich shromážděni vždy i laici; vždyť jedním ze slov, která jsou nám nejdražší, je: „Obláti jsou vždy velmi blízcí lidem.

Druhý den: vstoupit do sítě internetu

Chceme vstoupit do „sítě“ internetu a vést rozhovor s asociovanými laiky z celého světa. Tak jako ve všech rodinách, i my pracujeme spolu – starší i mladší, spolu se učíme a každý podle svého povolání zakoušíme společné charisma. Kongres je příležitostí k tomu, abychom se společně radovali a navzájem naslouchali tomu, jak je dnes oblátské charisma žito laiky na nejrůznějších místech světa. Budeme sdílet příběhy jednotlivých společenství, vyslechneme si vyprávění o různých způsobech formace a o oblátském životě žitém po celém světě.

Třetí den: vyslání

Proběhne obnovení závazku i nadále žít oblátské charisma. Budeme znovu vysláni a povzbuzeni k tomu, abychom svůj závazek žili novými a kreativními způsoby a aktivně se podíleli na oblátské misii ve světě.

Průběh

V každém oblátském celku se mají uspořádat setkání mezi různými skupinami asociovaných a má se zajistit účast na kongresu (materiál bude k dispozici v nadcházejících týdnech). Vzhledem k tomu, že ne všechny celky budou moct zabezpečit svou účast na regionálním setkání, mohou některé z nich uspořádat i své vlastní setkání všech asociovaných současně s probíhajícím kongresem. To by pak umožnilo spojit se od 16. do 18. července s kongresem a připravit svůj místní program. Každá oblátská jednotka jmenuje provinční tým, který bude vše koordinovat s týmem regionálním a centrálním.

V každém oblátském regionu se shromáždí všechny údaje o přípravách a sdílení v jednotlivých celcích. Měl by se ustavit regionální tým, který bude ve spojení s týmem centrálním a s místními týmy daného regionu. Regiony také připraví setkání laiků současně s probíhajícím světovým kongresem (16. – 18. července) a pozvou na něj zástupce laiků z každého celku.

Počet účastníků regionálních setkání je dán regionálním týmem a závisí na možnostech hostitele, který setkání pořádá. Zaručena by měla být ale účast z každého celku regionu.

Web: https://omioikia.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/oblate.oikia/

Jdi zpět