Jdi zpět

Náš Oto, OMI zástupce Evropy na pre-synodě o mladých!

Od 19. do 24. března se v Římě uskuteční "pre-synoda", tedy přípravné setkání na říjnovou synodu o mladých, víře a rozlišování povolání. A tohoto setkání se kromě jiných mladých lidí zúčastní i pět mladých řeholníků reprezentujících pět světadílů. A za Evropu tam bude... náš scholastik Oto Medvec, OMI! Wow! Budeme mít informace z první ruky!

Přes 300 mladých z celého světa – «mezi nimi i nekatolíci, nekřesťané a nevěřící» – se od 19. do 24. března sejde ve Vatikánu na pre-synodní setkání, které má být přípravou na generální shromáždění biskupské synody, které proběhne letos v říjnu a bude se zabývat tématem: „Mladí, víra a rozlišování povolání.“ Synoda tak nebude jen synodou o mladých a pro mladé, ale i synodou mladých a s mladými, vysvětlil kard. Lorenzo Baldisseri, generální sekretář synody, a připomněl, že jde ve srovnání s minulostí o novinku, o experiment, který by se mohl uplatňovat i dál v budoucnosti. 
Nepůjde o formální událost ani o přednášku, ale o příležitost ke skutečnému naslouchání mladým, a to také díky systematickému využívání sociálních sítí. Setkání se na výslovné přání papeže, které vyjádřil při svém posledním setkání se skupinou mladých dívek a chlapců, kterým se podařilo vyjít z kruhu prostituce a otrocké práce, zúčastní i tři mladí, kteří se v minulosti stali oběťmi tohoto zneužívání.  
«V minulosti se pre-synodní setkání omezovala většinou na přednášky, konference. Způsob, kterým organizujeme toto setkání nyní je ale skutečně novinkou», řekl generální sekretář synody během tiskové konference ve Vatikánu. «Pre-synoda, která byla v minulosti velmi omezená, získává tentokrát na důležitosti. Biskupská synoda zůstává nedotčena, pokud jde o složení a celkový koncept. Ale jelikož si přejeme větší účast základny, vytvořili jsem pre-synodu, která tak napomůže jednak širší účasti lidí, o které při synodě půjde, tedy mladých lidí, a zároveň půjde o velmi krásné vyjádření společenství a sdílení (comunio). Institucí jako takovou zůstává biskupská synoda, ale důležitá je účast laiků, řeholníků, kněží. Jde tedy i o výzvu do budoucnosti, abychom hledali způsob, jak včlenit tuto účast do samotné struktury synody. Prozatím jde o velmi pozitivní pokus, uvidíme, jak se budou věci vyvíjet dále, jsme na cestě, samotná synoda je cestou.»
Podsekretář synody monsignor Fabio Fabene zdůraznil, že «impuls spočívající v zahrnutí všech složek Božího lidu vzešel od papeže, který synodalitu postavil do středu svého pontifikátu.» Událost bude zahájena 19. března setkáním s papežem – který si mimochodem právě v ten den připomene páté výročí zahájení svého úřadu – který bude odpovídat na dotazy mladých lidí. «Počínaje odpolednem – vysvětlil Fabene – se mladí rozdělí do jazykových skupin, ve kterých se budou vyjadřovat k předloženému náčrtu prací a budou pracovat na vyhotovení syntézy, aby se tak mohl připravit závěrečný projekt, který pak bude ve čtvrtek dopoledne předložen plenárnímu zasedání. Tento první projekt pak bude dál prohlubován během zasedání i v jednotlivých skupinách. Návrhy a doporučení, které z těchto prací vzejdou, pak umožní sestavení konečného textu, jehož předložení a schválení se očekává v sobotu dopoledne.»
Dokument pak bude v neděli 25. března odevzdán papeži a stane se součástí Instrumentum laboris, pracovního dokumentu synodních otců, spolu s dvěma dotazníky vyplňovanými v uplynulých měsících (jeden byl určen biskupským konferencím a druhý přímo mladým lidem skrze webové stránky synody) a spolu s výsledky sympozia, které se loni v září konalo v generálním domě jezuitů. Závěrečný „pre-synodní“ dokument bude mít v každém případě svou váhu, ujistil Baldisseri.
Březnové setkání bude podle kardinála «událostí, kde budou mladí lidé skutečnými aktéry a protagonisty. Nebude se mluvit jen o nich, ale oni sami se budou „vyprávět“, sdílet: svým jazykem, skrze své nadšení a vlastní citlivost. Nadcházející synoda má totiž být nejen synodou o mladých a pro mladé, ale i synodou mladých a s mladými.» Bude příležitostí k naslouchání, které umožní křesťanským komunitám «upevnit své pastorační projekty, aby lépe odpovídaly potřebám dnešních mladých lidí.» Účastnit se budou i «mladí nekatolíci, nekřesťané a nevěřící, aby se tak podařilo rozšířit poslech mladých lidí na 360 stupňů.» 
Aby se usnadnila účast i mladých lidí ze vzdálených míst, bude kladen důraz především na užívání sociálních sítí a medií. Webová stránka synody dosáhla už 500 tisíc kontaktů. Těch, kteří vyplnili online dotazník, bylo přibližně 221 tisíc. Z nich asi 100 500 odpovědělo na všechny dotazy: 58 000 dívek a 42 500 chlapců. Asi 50,6 % odpovídajících bylo mezi 16 a 19 lety. To ukazuje na to, že zastoupení právě těch nejmladších bylo nejsilnější. Pokud jde o světadíly, Evropa byla v odpovědích přítomna nejvíce (56,4 %), následovala Jižní a Střední Amerika (19,8 %) a Afrika (18,1 %). Mezi účastníky bylo 73,9 % těch, kteří se označili za katolíky, pro něž je náboženství důležitou záležitostí, zatímco pro ostatní zúčastněné katolíky náboženství důležité není (8,8 %) nebo jde o nekatolíky, pro které je náboženství důležité (6,1 %), nebo nekatolíky, pro které důležité není (11,1 %).
Pod názvem #Synod2018 byla vytvořena facebooková stránka, twitterový účet a Instagram.