Jdi zpět

Vsaď na evangelium!

Komunita Vtěleného Slova je každoročně obnovovaným společenstvím mladých mužů, kteří chtějí svůj život vsadit na Boží slovo, přesvědčit se o tom, že tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v Ježíšově jménu, je On opravdu uprostřed nich, působí mezi nimi a proměňuje jejich životy (srv. Mt 18,20).
První komunita vznikla podle oblátského italského vzoru "Centro giovanile" v r. 2012 v Plasích. A každý rok byl jiný... Jde o obyčejný život, do kterého každý přináší to své: svá vlastní obdarování, talenty, radosti, svůj způsob prožívání víry a také své slabosti a omezení. Společně tak zakoušíme, že různost a odlišnost se mohou stát vzájemným obohacením. Komunita nemá být utopií, vysněnou představou o ideálním místě nebo životě. Chce být skutečným otevřeným prostorem, v němž by bylo možné zakusit novost a jinakost evangelních vztahů. Nejde o nic velkolepého, jen o trochu snahy žít tak, jako žili první Ježíšovi učedníci na počátku. 
Společný život stojí na třech základních pilířích: na každodenní společné četbě Písma a životě modlitby; na všedním, ale radikálně prožívaném komunitním životě a sdílení a na společném apoštolátu.
Cílem této komunitně-apoštolské zkušenosti má být především možnost společně zakusit Boha jako Otce, který je v našem životě živý, přítomný, sjednocuje nás do společenství a v síle Ducha svatého nás posílá hlásat radostnou zvěst o svém Synu, který přišel, abychom měli život a měli ho v plnosti.
Bratrské společenství, pravidelná modlitba, duchovní doprovázení, potřeby církve a nesčetná setkání s lidmi pomáhají členům komunity zároveň rozpoznat i svou vlastní životní cestu a své povolání.

Komunita je otevřena mladým studujícím nebo pracujícím mužům od 17 do 30 let. Obvykle se otevírá začátkem září. Je ale vhodné, aby zájemci vstoupili do kontaktu s obláty co nejdříve. Bližší informace u Vlastimila Kadlece, OMI (vlastimil@oblati.cz nebo 733 755 901).