SRDCE VELKÉ JAKO SVĚT

Dobrodružství Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné začalo roku 1816, kdy kolem sebe shromáždil mladý kněz Evžen de Mazenod skupinku kněží, aby s nimi sdílel život v jedné komunitě a hlásal lidové misie, a tak se společně pokusili znovu probudit víru na provensálském venkově. Po 25 letech intenzivní práce ve Francii poslal tehdy už marseillský biskup Evžen de Mazenod své první misionáře do Kanady a krátce na to na Srí Lanku a do Jižní Afriky. Tak začala oblátská misijní epopej mezi ledovci severního pólu, v tropických oblastech, v zemích křesťanských, muslimských, buddhistických i animistických. Dnes obláti pracují ve více než 65 zemích světa.

GENERÁLNÍ SPRÁVA

Správním, organizačním i charismatickým centrem celé kongregace je Generální dům v Římě. Je sídlem generálního představeného a jeho rady a také mnoha dalších služeb a orgánů, které mají napomáhat misijní činnosti oblátů po celém světě. Úkolem generálního představeného je především zajišťovat jednotu mezi jednotlivými částmi kongregace a zodpovídat za rozvoj a vedení její misijní činnosti.
Generální dům je ale také místem, které přijímá obláty z celého světa, kteří navštíví Řím, a kromě jiného je i sídlem našeho mezinárodního scholastikátu, tedy mezinárodní komunity oblátů - studentů, kteří se na římských univerzitách připravují na svou misijní činnost.

P. Louis Lougen, OMI - generální představený

EVROPA

V Evropě v současnosti žije a pracuje přes 980 oblátů. Nejpočetnější je Polská provincie (asi 300 oblátů), po ní následují Středozemní provincie zahrnující Itálii a Španělsko (170), Francouzská provincie (130) a naše Středoevropská (Německo, Rakousko a Česko se 130 obláty). Nejdéle jsou obláti samozřejmě přítomni ve Francii, naopak nejnovějšími evropskými působišti naší kongregace jsou Bělorusko a Pjatigorsk na jihu Ruské federace. V Evropě spravují obláti farnosti, již tradičně také početná mariánská poutní místa, ale pracují také v oblasti médií a komunikací, kde hledají nové cesty, jak Krista přinášet do dnešního světa. Evropa byla také velkým zdrojem misionářů pro zahraniční misie. Francie, Irsko, Belgie, Holandsko, Itálie, Německo, Polsko… vyslaly desítky a desítky misionářů do všech světadílů. Dnes se pozornost oblátů zaměřuje především na pastoraci mladých, spolupráci s laiky, kteří se skrze nejrůznější způsoby stávají našimi partnery v evangelizaci, a také na službu těm, kteří se ocitli na nejrůznějších společenských periferiích.

KANADA A SPOJENÉ STÁTY

30. září 1841 se prvních šest oblátů vydává za oceán. Evžen posílá na žádost biskupa z Montrealu své duchovní syny do Kanady. V následujících letech připlouvají další a brzy vyrůstají i první domácí povolání. Zakladatelova intuice byla správná: v Kanadě v jednu chvíli pracovalo na dva tisíce oblátů a stovky misionářů odjelo z Kanady na zahraniční misie, především do Lesotha a Latinské Ameriky. I dnes, kdy je povolání daleko méně, pracují obláti v nejrůznějších službách. Přítomni jsou často i na místech a v institucích, které mohou ovlivnit velkou část populace: např. mariánské poutní místo Cap de la Madeleine; střediska křesťanské obnovy jako jsou např. komunita Galilea v Arnprior nebo Dům Ježíše Dělníka v Québecu; teologické školy Collegio Newman v Edmontonu a Univerzita sv. Pavla v Ottawě, kde se velký počet laiků spolu se scholastiky a seminaristy připravuje na svou službu v Církvi. Jiní spolubratři se věnují vězňům, drogově závislým, imigrantům, studentům, řeholnicím…

První čtyři obláti, z nichž dva jsou ještě scholastici, přijíždějí do Walla Walla ve státě Oregon 5. září 1847. Hned od začátku se věnují nově příchozím imigrantům a domorodému obyvatelstvu. První provincie je na území Spojených států založena v r. 1883. Časem přibyly další tři. Ještě v r. 1960 pracovalo v USA přes tisíc oblátů žijících ve 215 komunitách. Dnes jsou obláti i zde, stejně jako v Evropě nebo v Kanadě, nuceni opouštět některá tradiční místa a služby a hledají nové možnosti svého působení. V dnešní jedné provincii žije přes 270 oblátů, spravují přes 150 farností, vedou centra pro duchovní cvičení, působí jako kaplani v nemocnicích a ve věznicích, angažují se v oblasti spravedlnosti, míru a integrity stvoření, pracují s národnostními menšinami…

Odjezd našich apoštolů do Oregonu. Jaké dojetí! Zatímco jsem jim žehnal, rád jsem se před nimi sklonil, abych jim políbil nohy. Odjížděli spokojení, šťastní, že právě oni byli vybráni k této velké misii.

Sv. Evžen de Mazenod

LATINSKÁ AMERIKA

Dnešní obláti navazují ve své službě na spolubratry, kteří sem, do Latinské Ameriky, přijíždějí poprvé v r. 1925, aby v Paraguayi pracovali s původními obyvateli. Následují pak lidové misie v Uruguayi (1930) a Argentině (1935), práce s horníky v Chile (1948) a Bolívii (1952). Postupně jsme se rozšířili takřka po celém kontinentu. Posledními oblátskými fundacemi jsou Venezuela (1990), Kolumbie (1993) a Kuba (1997). Obláti zde sdílí chudý způsob života lidí, u kterých pracují. Působí mezi původními obyvateli amerického kontinentu, u Afroameričanů, pracují s rolníky, dělníky, odboráři, vězni, nemocnými AIDS, dětmi z ulice… V současnosti působí v zemích Latinské Ameriky 450 oblátů, z nichž 70 je scholastiků.

ASIE - OCEÁNIE

Sri Lanka byla jednou z prvních zahraničních misií, kam se misionáři obláti z Francie vydali (1847). Dnes působí přes 770 oblátů ve 13 zemích tohoto regionu. Ve formačních domech se vzdělává a připravuje na misii přes 150 scholastiků. Obláti i zde pracují s těmi nejchudšími a nejopuštěnějšími: vedou sirotčinec, vývařovnu pro bezdomovce a chudé, průmyslovou školu, působí v nemocnicích a farnostech. Zvláštní službou oblátů v Asii je také úsilí o mezináboženský dialog. Tradiční oblátská Srí Lanka založila misii v Bangladéši a v Pákistánu. Nejnovějšími oblátskými působišti jsou pak Jižní Korea (1990), Turkmenistán (1997) a Vietnam (2001). Nejpočetnější zastoupení mají dnes obláti na Srí Lance, v Indii a na Filipínách.

AFRIKA - MADAGASKAR

Na počátku roku 1852 přijíždějí obláti z Francie do Natalu. Starali se zde o místní katolíky, ale založili také misie u původního obyvatelstva: u kmene Zulu, Basuto a Botswana. Dnes působí na území Jižní Afriky kolem 120 oblátů. Tentýž počet spolubratří je zastoupen také v Lesothu, kde navazují na působení bl. Josefa Gérarda. Ke konci minulého století se obláti dostávají ještě do Namibie, která se stala tradiční misií Německé oblátské provincie. Přes sto oblátů dnes slouží v Kamerunu a Kongu. Celkem jsme v současnosti přítomni v 16 zemích afrického kontinentu. Poslední založenou misií je Guinea - Bissau (2002). I v Africe působí obláti ve farní správě, ale vedou i semináře a scholastikáty, pracují s propuštěnými vězni, angažují se v různých rozvojových projektech, v dialogu s muslimy, v oblasti spravedlnosti a míru… Na území Západní Sahary pak skupinka oblátů působí ve zcela islámském prostředí.