RODINA

Duch svatý působí skrze charisma sv. Evžena de Mazenod i dnes. Z původní skupinky pěti diecézních kněží, kteří v lednu 1816 zahajují společný život, aby na provensálském venkově hlásali lidové misie, se postupem času rodí řeholní kongregace, která dnes čítá víc než 3800 členů: kněží a bratří. Už sám zakladatel o svém společenství mluvil jako o nejjednotnější rodině na světě a on sám se považoval za milujícího otce. Když mluví o lásce, kterou své misionáře zahrnuje, říká výslovně, že jde o účast na lásce, kterou miluje sám Bůh: „Není ani možné si představit, jak vás toto srdce miluje… Jen Bůh to ví, On, který mi tuto lásku dal.“ Takový vztah mezi ním a jeho duchovními syny je tím, co obláty podle zakladatelových slov odlišuje od ostatních řeholních společenství: „Poznal jsem mnoho řádů. Setkal jsem se mezi nimi s takovými, které (…) vykazují velkého ducha společenství, ale s takovou otcovskou láskou zakladatele vůči členům rodiny a s jejich tak srdečnou odpovědí na tuto lásku, která mezi nimi vytváří vztahy, které vycházejí přímo ze srdce a které mezi námi ustanovují rodinná pouta otce k synu a syna k otci, jsem se nesetkal nikde. Vždy jsem za to Bohu děkoval jako za zvláštní dar, který mi chtěl udělit.“ Možná právě i tento vztah, i tato blízkost typická pro obláty dává našemu charismatu život a plodnost, které se šíří dál, nejen mezi obláty. 

Bůh mě určil k tomu, abych se v církvi stal otcem početné rodiny. Jsem otec a jaký otec! Miluji své syny víc, než by je mohl milovat kdokoli jiný.

Sv. Evžen de Mazenod

Obláti kněží: hlásat chudým radostnou zvěst

Hlavním posláním oblátských kněží, jakožto členů misijní kongregace, je hlásání evangelia. Kromě tradičních lidových misií a misií zahraničních jsou nejdůležitějšími oblastmi oblátské služby misie s mládeží, farní pastorace, hlásání duchovních cvičení, služba spjatá s poutními místy, nemocniční a vězeňská pastorace, v poslední době také celá oblast "Spravedlnosti, míru a integrity stvoření" atd. „Není nám však cizí ani žádná jiná služba, ovšem pod podmínkou, že nikdy neztrácíme ze zřetele hlavní cíl Kongregace: evangelizaci nejvíce opuštěných.“ (Z Konstitucí a pravidel)

Obláti bratři: ve službě bližním

Muži, kteří se rozhodnou pro život oblátů bratří, se zasvěcují Bohu a stávají se „apoštolskými muži“ především skrze svou praktickou pomoc a službu ve společenství. Jsou kompetentními odborníky na ekonomii, působí v sociální oblasti naší služby, v administrativě nebo ve formaci a vzdělávání. Pracují v mnoha profesích jako pekaři, kuchaři, tesaři, truhláři, pečovatelé… Jejich služba je nepostradatelná především v misijních zemích, kde misiím často chybí základní vybavení a infrastruktura. Podílí se ale také na hlásání evangelia během lidových misií nebo jako duchovní doprovázející.

VÍC NEŽ JEN KNĚŽÍ A BRATŘI

Dnes existuje přes 40 mužských a ženských společenství, která se z charismatu sv. Evžena nebo skrze jeho prožívání obláty zrodila: jde o kontemplativní společenství, řeholní kongregace, sekulární instituty. V současnosti tvoří oblátskou rodinu kolem 15 000 zasvěcených osob se sliby.

Misionářky oblátky Panny Marie Neposkvrněné

Zvláštní komunitou mezi zasvěcenými inspirujícími se charismatem sv. Evžena jsou sestry oblátky.

Misionářky oblátky jsou mladým misijním společenstvím, které bylo založeno v r. 1997 ve španělském Madridu. Podle vzoru sv. Evžena de Mazenod vstoupilo tehdy devět mladých žen do zkušenosti komunitního života. Oblátky jsou v současnosti kongregací diecézního práva. Jejich cíl je totožný s cílem misionářů oblátů: seznamovat lidi s tím, kdo je Kristus. Proto žijí jako misionářky tam, kde je církev potřebuje, tedy tam, kde jsou novodobí opuštění. Jako zasvěcené ženy žijí oblátské charisma: hlásat chudým radostnou zvěst.
Vzorem jejich života je společenství apoštolů kolem Ježíše, charakteristickým znakem jejich společenství pak rodinná atmosféra a sdílení toho, čím jsou a co mají.
V současnosti žijí oblátky ve třech komunitách: dva domy jsou v Madridu a jedna komunita pak v La Línea de la Concepción, městě na jihu Španělska. Misionářek oblátek je dnes 22 (15 s věčnými sliby, 5 juniorek a 2 prenovicky) a pocházejí ze sedmi zemí: Španělska, Německa, Polska, Ukrajiny, Peru, Francie a Česka.
První formace oblátek probíhá v několika etapách. Mladé ženy, které pociťují povolání k zasvěcenému životu, mají nejprve příležitost strávit nějaký čas v jedné z komunit, aby tak získaly osobní zkušenost s životem ve společenství. Pak mohou požádat o vstup do prenoviciátu, první oficiální části formace. Po této úvodní době následuje noviciát, na jehož konci skládají novicky první řeholní sliby chudoby, čistoty, poslušnosti a vytrvalosti. Formace pak pokračuje tzv. juniorátem. Během tohoto období se sestry věnují studiu teologie nebo jiného vhodného oboru. Na konci juniorátu pak skládají věčné sliby. 

Více informací o povolání a formaci: misionerasoblataspjv@gmail.com

Misionářky oblátky

facebook

Oblátští asociovaní

"Rodí se nová skutečnost: některé rodiny, páry, jednotlivci, mladí touží po tom, aby se k nám pevněji přimkli, aby zvláštním způsobem vyjádřili svůj vztah k charismatu. Tento relativně nový jev je znamením doby. My nejsme vlastníky našeho charismatu: to patří církvi. A proto jsme šťastní, že právě laici jsou Bohem voláni k tomu, aby ho s námi sdíleli." (Generální kapitula z r. 1992)

Životní cesta a odkaz svatého Evžena neoslovuje jen řeholníky nebo ty, kteří hledají své životní povolání. Evženova láska k Bohu a k církvi má velkou inspirativní sílu i pro lidi, kteří žijí v rodinách a chodí do běžných zaměstnání. Tito lidé vytvářejí společenství tzv. oblátských asociovaných. Spojují se se společenstvím oblátů a oblátek slibem, ve kterém se vyznávají ze svého vztahu k Ježíši Kristu a k jeho církvi a ve kterém vyjadřují svou touhu být živými svědky Boží bezpodmínečné lásky k lidem ve svých rodinách, v církvi i mimo ni, ale zejména vůči lidem, kteří mají největší důvod o této lásce pochybovat, totiž vůči lidem vyloučeným na okraj lidské a církevní společnosti. Tento slib mohou každoročně obnovovat.
Ke společenství asociovaných patří staří i mladí, svobodní i zadaní, lidé z měst i z vesnic, studovaní i nestudovaní. Schází se v regionálních skupinách. Dvakrát ročně pak mají příležitost setkat se se všemi ostatními asociovanými z Česka a z Německa (na tzv. Eugen-Meetingu a podzimním výročním setkání). Základem setkání je lidské společenství, nechybí ani duchovní program.
Prvních 17 laiků složilo slib v únoru roku 2004. Dnes je nás přes osmdesát, regionálních skupin je v současnosti sedm: pět v Německu (sasko-srbská skupina, skupina z Burlo, hünfeldská skupina, jihoněmecká skupina a tzv. mladí asociovaní z celého Německa) a dvě v Česku. K původní skupině českých asociovaných scházejících se již tradičně kolem oblátské komunity v Táboře - Klokotech se čerstvě přidala i skupina sedmi mladých asociovaných navázaná na komunitu plaskou (první asociace: 1. říjen 2016).
Mladí asociovaní, neboli MAso, jak si ve zkratce říkají, se pravidelně scházejí ke společnému sdílení a prohlubování života v charismatu sv. Evžena. Mají na starosti několik evangelizačních projektů a kromě toho se také snaží o mezinárodní propojení s dalšími členy oblátské rodiny po celém světě, především v rámci naší Středoevropské provincie.

"Charisma sv. Evžena de Mazenod, dar Ducha svatého Církvi, se šíří do celého světa. Někteří laici v sobě rozeznávají povolání, aby se na něm, v souladu se svým životním stavem, podíleli a různými způsoby, které se od sebe mohou lišit podle prostředí a kultury, ho prožívali. Toto charisma pak sdílí v duchu společenství a vzájemnosti mezi sebou a s obláty. Aby mohli intenzivněji prožívat své poslání šíření evangelia podle oblátského charismatu, shromažďují se někteří laici do asociací." (Z Konstitucí a pravidel)

Jiří Koukal
00420 732 915 824
jiri.frantisek.koukal@gmail.com

 

P. Mariusz Piwowarczyk, OMI
Mariusz.P@seznam.cz

 

P. Vlastimil Kadlec, OMI
(mladí asociovaní)
00420 733 755 901
vlastimil@oblati.cz

www.assoziierte-der-oblaten.de
facebook

Podporovatelé misií

Jiným, již dlouhou dobu tradičním, způsobem účasti na životě a apoštolátu misionářů oblátů ze strany laiků je Misijní sdružení Panny Marie Neposkvrněné, které v jednotlivých zemích nabývá nejrůznějších podob a jehož hlavním cílem je podpora oblátů a jejich misií modlitbou a hmotným a finančním zajištěním. Tento druh pomoci je důležitý nejen proto, že umožňuje život a činnost mnoha misijních stanic a projektů, ale také proto, že napomáhá přispěvatelům k tomu, aby se obzor jejich víry otevřel a rozšířil na celou církev a celý svět. 

Mariánské misijní dílo

Staroklokotská 1
CZ - 390 03 Tábor

Hana Koukalová
mmd@oblati.cz
Mariánské misijní dílo

Mládež

Součástí oblátské rodiny jsou od samého počátku také společenství mladých. V naší provincii jde především o německé OMI-Jugend a český OMIGang.
Společenství mládeže OMIGang se začalo vytvářet kolem oblátské komunity v Plasích (plzeňská diecéze) v r. 2011. Nejprve šlo o nepravidelná setkání několika mladých lidí z oblátských farností kolem Plas a Manětína, brzy se ale přidalo i pár středoškoláků a vysokoškolských studentů z Plzně a postupem času se společenství rozrostlo i o zástupce z Moravy: Brna a Kroměříže. Pořádaly se první OMITreffingy (pravidelná víkendová setkání v Plasích), k nim se záhy přidaly OMILuftingy (víkendová setkání s pracovně-duchovní náplní sloužící k „proluftování“ zanedbaných a opuštěných kostelů a jiných objektů), kterých se dodnes účastní i studenti našeho spřáteleného Stojanova gymnázia na Velehradě. Časem, když se mezi členy OMIGangu upevnily vztahy a vytvořilo se pevnější jádro, se začalo společenství více otevírat navenek, zvát další mladé lidi ke sdílení a vytvářet svůj vlastní apoštolát.                                                                            více zde